Kasamfamilj

Kasam familjehemsvård

Kasam familjehemsvård

KASAM familjehemsvård erbjuder socialtjänsten konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Vi mottog vårt tillstånd från IVO i juni 2018 och har varit verksamma sedan 2015. Våra familjehem finns i hela Sverige och vi har många goda referenser från samarbeten med kommuner som vi gärna lämnar ut vid förfrågan.

Vi är noga i vår rekrytering av jour- och familjehem. Vi genomför analys av BRA-fam, djupintervjuer och tar in registerutdrag från fem olika myndigheter. När ett barn placeras inhämtar vi registerutdrag löpande minst var sjätte månad. Vi är också noga med referenser, och inhämtar därför referenser från socialtjänsten avseende jour- och familjehemmens senaste placeringar fem år bakåt. Har jour- och familjehemmen barn i förskola/skolålder, inhämtar vi även referenser därifrån. Det är alltid en socionom och en psykolog/terapeut som genomför utredningsunderlagen och analysen.

Våra familjehemskonsulenter är alltid socionomer eller beteendevetare, med flera års erfarenhet av arbete inom familjehemsvård och med myndighetsutövning på socialtjänsten. Våra jour- och familjehem har alltid möjlighet till förstärkt handledning. Är de nya i samarbetet med oss, kopplas förstärkt handledning på per automatik från den dag barnet placeras.

För att försäkra oss om att barnets behov tillgodoses, är vi noga med att tillsätta de resurser som krävs. Se vidare under fliken “Öppenvård”.

Rulla till toppen