Utrednings- och behandlingshem i lantlig miljö

Stora Björn- utredningshem för barn 0-13 år med föräldrar
Stora Björn är ett utredningshem i Blekinge för barn 0-13 år med föräldrar. Stora Björn är beläget mellan Kalmar och Karlskrona, på gården Kråkerum.

 

HVB Stora- och Lilla Björn

Målgrupp

Stora- och Lilla Björn tar emot barn 0-13 år med föräldrar som brister i sin omsorg och har påtagliga brister i föräldraförmågan. Verksamheten är specialiserad på: 

  • barn som upplevt familjevåld och som riskerar att få symptom på desorganiserat anknytningsmönster.
  • systemteoretiskt utredningsarbete med BBIC som metod.

Systemteoretiskt utredningsarbete

Systemteoretiskt utredningsarbete undersöker samspelet mellan delen och helheten, dvs samspel mellan grupp och organisation och relationen och agerandet mellan individer i gruppen, där mänskliga problem uppstår i samspel med andra. 

Vi är specialiserade på BBIC-utredningar som utförs av vårt utredningsteam bestående av utredande jurist och utredande specialistsocionomer med minst 10 års arbetserfarenhet.  Stora Björn har en jurist anställd i utredningsverksamheten som har stor erfarenhet i ärenden gällande våld och misstänkt våld både mellan föräldrar samt mellan föräldrar och barn, både vad gäller arbete för föräldrar och barn inför domstol samt granskning av utredningsarbete. Detta medför en utredningskapacitet som kan tjäna som underlag vid en eventuell process i domstol samt en förståelse för föräldra- och barnperspektivet under en utredningsprocess.

Utredningstiden är på mellan 8-12 veckor och utförs genom observationer, utredande samtal, anknytningsbedömning och riskbedömning. Som ett komplement till detta kan även psykologutredningar utföras. Vi arbetar med tejpingdockor och Björn-kort under barnsamtalen.

BBIC

BBIC vilar på en kunskapsbas främst utifrån utvecklingsekologi och anknytningsteori. I BBIC lyfter man följande tre områden som anses vara av extra vikt att undersöka då man gör en utredning: barnets utveckling, föräldrarnas förmåga s amt familj och miljö . De olika områdena beskrivs med hjälp av olika underkategorier, vid exempelvis området barnets utveckling är underkategorierna: hälsa, utbildning, känslor och beteende samt sociala relationer.

Tejpingdockor

Metoden innebär att man låter barnet eller familjen använda målade träfigurer för att visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse. Det hela utspelar sig på en ”scen”, som tejpas upp på ett bord. För mindre barn utgörs scenen av en sandlåda på ett bord. 

Björnkort

Björnkorten är samtalskort vars syfte är att underlätta utredande samtal med barn. Vi har utgått från nalle-metoden men tryckt våra egna kort med egna motiv.

Behandling

Vi skräddarsyr insatserna efter familjens behov och har bred kompetens att tillgå i verksamheten. Vi är till exempel en av få aktörerna i Sverige som kan erbjuda Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) till föräldrar med barn 6-24 månader.

ABC

Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) är en evidensbaserad intervention för barn mellan 6 – 24 månader som upplevt tidiga omsorgsbrister. Det kan vara barn vars föräldrar saknar egna positiva erfarenheter av omsorg, barn till föräldrar där det förekommer våld, missbruk och psykisk sjukdom hos föräldrarna, adopterade barn och barn som blivit jour- eller familjehemsplacerade.

ABC syftar till att främja en trygg anknytning för barnet till föräldrarna, öka barnets förmåga till reglering av sitt beteende, känslor och fysiologi.

ABC riktar in sig på tre områden som identifierats som viktiga i grundforskning om anknytning och stress/neurobiologi. Det har genomförts flera randomiserade studier för att undersöka interventionens effekt. Studier visar att Attachment & Biobehavioral Catch-up ger positiv effekt på barnets anknytningsmönster (dvs den trygga anknytningen ökar och desorganiserad anknytning minskar),
kortisolproduktion, förmågan att uttrycka känslor och exekutiva funktioner. 

Interventionen sker på Lilla Björn vid 10 tillfällen, en timme per tillfälle och ges av en föräldracoach som är certifierad i metoden.

Statens Beredning för medicinsk och socialutvärdering har under 2018 publicerat tre rapporter där ABC bedöms ha evidens:

Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn 2017. https://www.sbu.se/265.

Traumabehandling

Vanliga behandlingsformer med stöd i forskning och beprövad erfarenhet är traumafokuserad terapi med inslag av lek, bild och drama samt att man behandlar i grupp. Vi har en traumaterapeut med 20 års arbetserfarenhet från BUP som tillsammans med psykolog utför traumabehandling. 

IHF

IHF är en manualbaserad behandlingsmetod som bygger på socialekologiska, salutogena, beteendeorienterade och familjesystemiska teorier. Behandlingen sker oftast i familjens hem eller på behandlingshem. Arbetet drivs av ett team som består av en familjesamordnare, en familjebehandlare och
en barnbehandlare. I vissa fall ingår även en färdighetstränare och en skolsamordnare. Behandlingen är indelad i tre faser som kallas engagemangs-
undersökningsfasen, beteendeförändringsfasen och generaliseringsfasen.

PCIT

Parent child interaction therapy (PCIT) har evidens för minskat våld inom familjen och minskar även barns utagerande beteende. Insatsen vänder sig till föräldrar, eller föräldrar och barn tillsammans, i familjer där man vet eller misstänker att barn utsatts för någon form av våld och försummelse. Med föräldrar avses barnets vårdnadshavare (biologisk förälder eller adoptivförälder), samt styvförälder

Insatsen innefattar praktisk träning av samspel mellan barn upp till skolåldern och deras föräldrar. Metoden fokuserar på interaktion mellan barn och förälder, och bygger på anknytningsteori och social inlärning. Behandling ges i två steg. I en fri leksituation får föräldern följa och bekräfta barnet. I steg två får föräldrarna hjälp att vara mer ledande i leken och träna på hur man kan använda uppfostrande metoder.

Utredande specialistsocionom
Isabelle Olsson
isabelle.olsson@kasamfamilj.se
0721–999 348

Trauma- och bildterapeut,
steg 1 terapeut
Lillemor Lidén
lillemor.liden@kasamfamilj.se
0721-999 938

Steg 1 terapeut och
traumaterapeut
Caroline Ahlfeldt
caroline.ahlfeldt@kasamfamilj.se
0702-791 321

Sjuksköterska och barnmorska
Sofie Bertilsson
sofie.bertilsson@kasamfamilj.se

Leg. psykoterapeut
Inger Stenfelt
inger.stenfelt@kasamfamilj.se
0738-008 968

Föreståndare & beteendeterapeut

Angelica Kandalina
angelica.kandalina@kasamfamilj.se
0721–999 385

Utredande jurist
Jonas Rydgren
jonas.rydgren@kasamfamilj.se
0708-824 972

Lärare och skolsamordnare
Sara Salman
sara.salman@kasamfamilj.se
0721–999 935

Utredande specialistsocionom
Marie-T Andersson
marie.andersson@kasamfamilj.se
0739-871 255

Leg. psykolog
Sven Pettersson
sven.pettersson@kasamfamilj.se
0730-974 559

Ludde är en liten shi tzu (allergihund) på två år med två års arbetserfarenhet från socialt arbete. Han deltar gärna under barnsamtal och hans spetskompetens är att han är lyhörd och lekfull. Ludde kommer i höst att kompetensutvecklas som certifierad terapihund