Vitae är ett latinsk uttryck från ordet CV, Curriculum vitae vilket kan översättas till  [the] course of [my] life. Vitae omsorgs ideologi är att alla barn har rätt till ett värdigt liv.

Metoder
Vi arbetar utifrån system- och anknytningsteori på Vitae Omsorg.

Till våren 2020 kommer vi även att kunna ABC. Attachment & Biobehavioral Catch-up är en av få metoder som SBU bedömt ha evidens.

Eresund och Wrangsjö (2008) beskriver systemteorin tillämpad på barn på detta sätt:

”Ett grundläggande perspektiv på barns beteendeproblem utgår från samspel. Det handlar inte bara om samspel mellan barnet och en annan person, utan om samspel i vidgade cirklar i gruppen mamma-pappa-barn, inom familjen, inom släkt och vänkrets och inom de övriga grupper som barnet är inlemmat i. För att hantera detta vidgade perspektiv krävs synsätt som går utöver vad som sker inom individen eller mellan två individer. Ett sådant synsätt är systemteori. Systemteori handlar om hur interaktionen mellan olika delar/komponenter bildar mönster, som ger information som förmedlar något utöver summan av informationen om systemets delar. Förändring i systemets delar påverkar systemets helhet via interaktionen mellan delarna (s. 105).

Referens: Eresund, P. & Wrangsjö, B. (2008). Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn.  Polen: Studentlitteratur.

Vi ser psykologiska processer som cirkulära istället för linjära. Inom systemteorin ser man individen som starkt påverkad av processerna  inom familjen. Systemteori stipulerar att en individs beteende har en specifik funktion inom gruppen/familjen, t.ex. att upprätta hålla jämvikt och förutsägbarhet, trots att detta kan ha en destruktiv verkan för individen själv. På så sätt kan familjen runt ett till exempel utagerande barn på olika sätt agera för att upprätta beteendet, samt på olika sätt motverka att ”jämvikten” inom systemet rubbas.