Kasam Familj består av verksamheterna Kasam familjehemsvård, Kasam HSL/öppenvård och HVB Stora- och Lilla Björn. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, tillsammans med våra familjehem.

Nedan kan du läsa en kort information om vilka vi är och vilken funktion vi fyller. 

Ledningsgrupp

dsc_0777-crop

Angelica Kandalina

Strategichef (SC)

Utbildning:
Fil. kand psykologi 240 hp, TBA steg 1, DBT, TMO, certifierad ledare, ledarskaps- och organisationsutveckling 60 hp, VD-utbildning, pågående utbildning i PDT.

Som strategichef ingår Angelica i ledningsgruppen och har huvudansvar för företagets strategiformulering. Angelicas verksamhetsmål är utveckla organisationen genom att utföra analyser och utredningar, hitta lösningar på problem och driva igenom olika förändringsprojekt.

angelica.kandalina@kasamfamilj.se

0721–999 343

a7r2328

Lotta Eliasson

Kvalitetschef (QC)

Utbildning:
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Intensivutbildning i DBT, BBIC, utredningsmetodik inom familjehemsvård, DBT-PTSD, socialrätt 30 hp, BAM, UGL Lotta har tidigare bl.a. arbetat som DBT-terapeut, verksamhetschef samt med kvalitetsarbete sedan år 2008.

Som kvalitetschef på Kasam Familj arbetar Lotta med att stödja och utveckla företagets ledningssystem utifrån rådande krav, bestämmelserna i socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

lotta.eliasson@kasamfamilj.se

072-19 99 289

vitae-personal-sarasalman-300x400

Sara Salman

Placeringssamordnare

Utbildning:
Lärarexamen BBIC, DBT grund, TMO och gamla Kälvesten.

Sara har mångårig arbetserfarenhet från pedagogiskt arbete inom familjehemsvård. Sara arbetar med kundprocesser på Kasam Familj och ansvarar för att övervaka försäljning samt vidareutveckla processer och rutiner. Utöver detta är Sara även ansvarig för företagets arbete med marknadsföring.

Sara.salman@kasamfamilj.se

072-199 99 35

Isabelle Olsson (BAM)

Affärsområdeschef/ placeringssamordnare

Utbildning: Socionomprogrammet. DBT, BBIC, MI, Nya Kälvesten, utredningsmetodik inom familjehemsvård, TMO och ledarskapsutbildnining.

Isabelles huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, följa upp resultat, bevaka lönsamheten, att se att effektiviteten internt maximeras samt att medverka i utveckling av bolaget genom att stötta ledningen med utgångspunkt i ovan beskrivna punkter.

isabelle.olsson@kasamfamilj.se

072-199 93 48

jonas-rydgren

Jonas Rydgren

Jurist/VD

Utbildning:
Jur.kand, högskoleexamen i statsvetenskap, fördjupningskurs inom juridik med tonvikt på psykologi och socialt arbete 30 hp, fördjupningskurs inom bolagsrätt 30 hp, kurser inom ramen för advokatverksamhet avseende LVU, rättsmedicin, privaträtt, fastighetsrätt, familjerätt, UGL.

Jonas är ansvarig för styra företaget i enlighet med styrelsens angivna vision samt för att övervaka kvalitetskontroll i hela företaget och fastställa mål för varje avdelning i samarbete med cheferna. Jonas har tidigare bl.a. arbetat på domstol samt drivit advokatbyrå.

jonas.rydgren@kasamfamilj.se

0708-824 972

HSL team

sven-petterson

Sven Pettersson

Leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut

Utbildning:
Psykologprogrammet samt vidareutbildning inom KBT, neuropsykologi och traumaterapi (EMDR).

Sven arbetar som psykolog och psykoterapeut i företaget och är ansvarig för det utredningsarbete som utförs enligt HSL i verksamheterna. Sven har arbetat som psykolog under 26 år, främst inom klinisk verksamhet med utredning och behandling av vuxna och barn.

sven.pettersson@kasamfamilj.se

0730-974 559

sofie

Sofie Bertilsson

Leg. Sjuksköterska och barnmorska

Utbildning:
Sjuksköterskeprogrammet med fördjupning barnmorska.

Sofie är ansvarig för hälsokontroll och uppföljning på Stora- och lilla Björn samt vid behov förstärkt medicinsk resurs inom familjehemsvården. Sofie har mångårig arbetserfarenhet från sjuksköterska och barnmorska och har bland annat arbetat på BB, vårdcentral, HVB och kriminalvården.

sofie.bertilsson@kasamfamilj.se

inger-stenfelt

Inger Stenfelt

Leg. Psykoterapeut steg 1, steg 2

Utbildning:
Psykoterapeut med handledarutbildning, Barn som far illa, Att identifiera omsorgssvikt, Våld i nära relationer, Forskningsförberedande i socialt arbete, KBT för leg. Psykoterapeuter, Trygghetscirkel.

Inger bedriver terapeutiska insatser vid Stora- och lilla Björn. Inger har lång erfarenhet av socialt arbete med både barn, vuxna och familjer. Inger har drivit ungdomsboende i socialförvaltningens regi under 14 år där hon arbetade som behandlingsterapeut och psykoterapeut. Därefter har Inger arbetat som psykoterapeut inom Barn- och familjeenheten under 14 år med ansvar för behandlingsinsatser, särskilt med våldsutsatta kvinnor samt samspelsbedömningar. Parallellt under samma period har Inger drivit egen verksamhet med såväl privata klienter samt remisser från Landstinget.

inger.stenfelt@kasamfamilj.se

0738-008 968

Familjehemskonsulenter

d3c_9819

Caroline Ernestrand

Utredare

Utbildning:
Socionomprogrammet, Våld i nära relation, Samtal om våld med våldsutövare, FREDA, MI, BBIC, grundläggande KBT och lågaffektivt bemötande.

Caroline arbetar som utredare på Kasam Familj. Caroline har tidigare verkat som enhetschef inom kommunal verksamhet men har främst erfarenhet som utredare och familjebehandlare inom privat HVB-verksamhet samt socialsekreterare inom socialtjänsten.

caroline.ernestrand@kasamfamilj.se

073-348 91 06

2021-09-22-007-sam_4998-daniel-ljung

Daniel Ljung

Familjehemskonsulent

Utbildning:
Undersköterska psykiatri, DBT-terapeut, DBT-färdighetstränare, BBIC, Nya Kälvesten, anhörigutbildare, Trauma-terapeut (Prolonged Exposure) och KBT-Steg 1.

Daniel är gruppchef på Kasam Familj och är ansvarig för familjehemmens kompetensutveckling. Därtill har Daniel uppdrag som handledare och insatsansvarig inom Kasam familjs öppenvård. Daniel kommer närmst från arbete på HVB där han arbetade som DBT-terapeut och behandlingsansvarig under sex år.

daniel.ljung@kasamfamilj.se

073-155 42 68

a7r2345

Caroline Ahlfeldt

Familjehemskonsulent

Utbildning:
Undersköterska samt fortbildning, KBT-steg 1, självskadebeteende, BBIC, BAM, ISO 9001 och 14001. Egenkontroll, Ledningssystem, Ätstörning, PTSD, omfattande utbildning i DBT samt utredningsmetodik inom familjehemsvård.

Caroline är gruppchef på Kasam Familj och ansvarar för familjehemmens kompetensutveckling. Caroline har över 25 års erfarenhet av arbete med familjer, enskilda och biologiskt nätverk, främst som KBT- och DBT-terapeut.

caroline.ahlfeldt@kasamfamilj.se

070-279 13 21

dsc_5936

Åsa Juhlin

Familjehemskonsulent

Utbildning:
Socionomprogrammet, Ledarskapsutbildning, IAS, Anknytningsteori, Pride , Tejping samt Samarbete för trygghet.

Åsa är gruppchef på Kasam Familj och ansvarar för familjehemmens kompetensutveckling. Åsa utbildade sig till socionom år 2000 och har sedan arbetat med familjehemsvård under sex år som barnsekreterare, sju är som familjehemssekreterare, två år som 1:e socialsekreterare och 6,5 år som sektionschef inom Barn och familj.

asa.juhlin@kasamfamilj.se

072-199 93 85

Spetskompetens

Rebecca Ljungkvist

Familjehemskonsulent

Utbildning:
Socionomutbildning, våld i nära relation, barnsamtal på avancerad nivå, FREDA, PATRIARK, BBIC, Norrköpingsmodellen och Signs of safety.

Rebecca arbetar som familjehemskonsulent med huvudansvar för utredningsarbete inom Kasam Familj. Rebecca har tidigare arbetat under fem år vid socialtjänsten med placerade barn och ungdomar, barnavårdsutredningar, familjerätt och våld i nära relation.

rebecca.ljungqvist@kasamfamilj.se

073-097 45 59

lillemor1

Lillemor Lidén

Traumaterapeut

Utbildning:
Psykiatriskötare, Certified enactive trauma therapist, Certifierad bildterapeut, MI, FIT, Tejping, steg 1.

Lillemor är traumaterapeut inom Kasam Familjs öppenvård. Lillemor har bakgrund inom vuxenpsykiatrin under tolv år, BUP under 30 år samt privat HVB verksamhet under fyra år. Lillemor har därvid stor erfarenhet av terapeutiskt behandlingsarbete. Utöver samtalet som förändringsagent använder sig Lillemor även av bildterapeutiska tekniker och BOF-tejping.

lillemor.liden@kasamfamilj.se

072-199 99 38

Marie-T Andersson

Utredande specialistsocionom

Marie-Therese arbetar som socionomkonsult på Kasam Familj med inriktning på heder/skydd och kompetensutveckling av personal. Marie-Therese har många års arbetserfarenhet från arbete inom socialtjänst och har under året arbetat med avancerade ärenden inom socialtjänst.

marie.andersson@kasamfamilj.se

0739-871 255