Kasamfamilj

Kasam Familjs öppenvård består av ett specialistteam och ett öppensvårdsteam.

Specialistteamet består av leg. läkare, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och en specialistsocionom.

I öppenvårdsteamet arbetar ungdomscoach, familjebehandlare, steg 1 terapeuter, sjusköterska, barnmorska och skolsamordnare.

Metodik och insatser

Med BBIC som bas kartlägger vårt specialistteam behoven i familjesystemet och tar utifrån det fram förslag på behandling och/eller insatser.

Kartläggningsprocessen är uppdelad på tre personer, utifrån sina specifika specialistområden. En leg. psykoterapeut som gör anknytningsutredning, en KBT-terapeut som inhämtar anamnes och gör beteendeanalyser, både gemensam på familjesystemet som grupp samt på individnivå, detta samtidigt som en utredande socionom kompletterar kartläggningen med anhörigintervjuer och nätverkskarta.

Detta görs genom observationer, samtal med samtliga individer i familjesystemet samt vid behov andra intressenter, så som skola, BUP, anhöriga m.fl.

Därefter tar vi fram en genomförandeplan och ett skräddarsyr ett team anpassat efter behoven i uppdraget.  

Exempel på insatser kan vara:

 • Basutredningar
 • NP-utredningar
 • Psykoedukation kring diagnoser beteenden
 • Familjebehandling
 • Traumabehandling
 • Ångestbehandling
 • Depressionsbehandlingar
 • Färdighetsträning i relationer, känslor och andra färdigheter
 • Föräldrastödsprogram
 • Föräldrautbildningar
 • Modellinlärning
 • Tillämpad beteendeanalys
 • Anhörigstöd till bio-nätverk
 • Par-terapi.

Samverkan mellan intressenter, styrande funktion i exempelvis SIP,
m.fl.

Vårt mål är att effektivisera insatserna i nätverket kring barnet, genom att med effektiva kartläggningsprocesser hjälpa samtliga aktörer att skapa sig en gemensam bild av familjens behov. Utifrån kartläggningen utföra eller rekommendera behandlingsinsatser för att stärka familjens brister och tillkortakommanden.

Genom att väcka till liv familjens och individernas egna värderingar,  hjälper vi dem att skapa förståelse och samstämmighet kring sin situation, samt vägleda dem med evidensbaserad praktik till att förhålla sig till och gemensamt problemlösa kring sina gemensamma hinder.

Att etablera en verksamhet som ser det friska, och möjligheterna för utveckling hos individer.

Samt att öka stödet till våra familjehem, att kunna erbjuda riktade insatser för att förse våra familjehem med verktyg, både förebyggande och under perioder med hög stress, för att minska risken för sammanbrott och öka familjehemmens förtroende för oss, samt öka samtliga familjemedlemmars välmående vid placeringar.

Kontakta behandlingschef Daniel Ljung för mer information daniel.ljung@kasamfamilj.se