Då våra kunder i huvudsak är offentliga uppdragsgivare ställer vi höga krav på en god affärsetik gällande mänskliga rättigheter, anti-korruption, rättssäkerhet, moral samt klimat och miljö. Vägledande för vårt arbete inom dessa områden är vår uppförandekod, som syftar till att ge riktlinjer i vårt dagliga arbete. Uppförandekoden utgår från Kasam Familjs kärnvärden om utveckling, pålitlighet och kompetens.

Uppförandekoden har antagits i styrelsen och gäller för alla inom verksamheten, från styrelse och ledning till enskilda medarbetare. Vår uppförandekod är ett levande dokument och fastställs av styrelsen minst en gång per år.