Kasamfamilj

Vi skyddar dina personuppgifter!

Vi skyddar dina personuppgifter!

Vi skyddar dina personuppgifter!

Personuppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgift, lokaliseringsuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Uppgifter som enskilt inte når upp till kraven kan tillsammans ändå utgöra personuppgifter.

All behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen och dess regler. Med behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder avseende personuppgifter, som utförs helt eller delvis automatiserat. Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i annat ostrukturerat material omfattas.

 Vitae Omsorg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Ni är inte skyldig till att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag.

Vitae Omsorg behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget samt för redovisnings- och fakturerings ändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal eller för att kunna ingå i ett sådant avtal med er.

Rulla till toppen