Utrednings- och behandlingshem i lantlig miljö

Behandlings- och utredningshem för barn 0-13 år med föräldrar

Stora- och Lilla Björn är ett utrednings- och behandlingshem i Blekinge för barn 0-13 år med föräldrar. 

HVB Stora- och Lilla Björn

Målgrupp

Stora- och Lilla Björn tar emot barn 0-13 år med föräldrar som brister i sin omsorg och har påtagliga brister i föräldraförmågan. Verksamheten är specialiserad på:

  • barn som upplevt familjevåld och som riskerar att få symptom på desorganiserat anknytningsmönster.
  • systemteoretiskt utredningsarbete med BBIC som metod.
  • psykologiskt- och psykiatriskt utredningsarbete

Systemteoretiskt utredningsarbete

Systemteoretiskt utredningsarbete undersöker samspelet mellan delen och helheten, dvs samspel mellan grupp och organisation och relationen och agerandet mellan individer i gruppen, där mänskliga problem uppstår i samspel med andra.

Vi är specialiserade på BBIC-utredningar som utförs av vårt utredningsteam bestående av jurist och utredande specialistsocionomer med minst 10 års arbetserfarenhet. Stora Björn har en jurist anställd i utredningsverksamheten som har stor erfarenhet i ärenden gällande våld och misstänkt våld både mellan föräldrar samt mellan föräldrar och barn, både vad gäller arbete för föräldrar och barn inför domstol samt granskning av utredningsarbete. Detta medför en utredningskapacitet som kan tjäna som underlag vid en eventuell process i domstol samt en förståelse för föräldra- och barnperspektivet under en utredningsprocess.

Utredningstiden är mellan 8-12 veckor och utförs genom observationer, utredande samtal, anknytningsbedömning och riskbedömning. Som ett komplement till detta kan även psykologutredningar utföras. 

BBIC

BBIC vilar på en kunskapsbas främst utifrån utvecklingsekologi och anknytningsteori. I BBIC lyfter man följande tre områden som anses vara av extra vikt att undersöka då man gör en utredning: barnets utveckling, föräldrarnas förmåga s amt familj och miljö . De olika områdena beskrivs med hjälp av olika underkategorier, vid exempelvis området barnets utveckling är underkategorierna: hälsa, utbildning, känslor och beteende samt sociala relationer.

Tejpingdockor

Metoden innebär att man låter barnet eller familjen använda målade träfigurer för att visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse. Det hela utspelar sig på en ”scen”, som tejpas upp på ett bord. För mindre barn utgörs scenen av en sandlåda på ett bord. föräldrarnas förmåga s amt familj och miljö . De olika områdena beskrivs med hjälp av olika underkategorier, vid exempelvis området barnets utveckling är underkategorierna: hälsa, utbildning, känslor och beteende samt sociala relationer.

Björnkort

Björnkorten är samtalskort vars syfte är att underlätta utredande samtal med barn. Vi har utgått från nalle-metoden men tryckt våra egna kort med egna motiv.

Behandling

Vi skräddarsyr insatserna efter familjens behov och har bred kompetens att tillgå i verksamheten. Vi är till exempel en av få aktörerna i Sverige som kan erbjuda Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) till föräldrar med barn 6-24 månader.

ABC

Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) är en evidensbaserad intervention för barn mellan 6 – 24 månader som upplevt tidiga omsorgsbrister. Det kan vara barn vars föräldrar saknar egna positiva erfarenheter av omsorg, barn till föräldrar där det förekommer våld, missbruk och psykisk sjukdom hos föräldrarna, adopterade barn och barn som blivit jour- eller familjehemsplacerade.

ABC syftar till att främja en trygg anknytning för barnet till föräldrarna, öka barnets förmåga till reglering av sitt beteende, känslor och fysiologi.

ABC riktar in sig på tre områden som identifierats som viktiga i grundforskning om anknytning och stress/neurobiologi. Det har genomförts flera randomiserade studier för att undersöka interventionens effekt. Studier visar att Attachment & Biobehavioral Catch-up ger positiv effekt på barnets anknytningsmönster (dvs den trygga anknytningen ökar och desorganiserad anknytning minskar),
kortisolproduktion, förmågan att uttrycka känslor och exekutiva funktioner. 

Interventionen sker på Lilla Björn vid 10 tillfällen, en timme per tillfälle och ges av en föräldracoach som är certifierad i metoden.

Statens Beredning för medicinsk och socialutvärdering har under 2018 publicerat tre rapporter där ABC bedöms ha evidens:

Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn 2017. https://www.sbu.se/265.

Traumabehandling

Vanliga behandlingsformer med stöd i forskning och beprövad erfarenhet är traumafokuserad terapi med inslag av lek, bild och drama samt att man behandlar i grupp. Vi har en traumaterapeut med 20 års arbetserfarenhet från BUP som tillsammans med psykolog utför traumabehandling. 

Ludde är en liten shi tzu (allergihund) på två år med två års arbetserfarenhet från socialt arbete. Han deltar gärna under barnsamtal och hans spetskompetens är att han är lyhörd och lekfull. Ludde kommer i höst att kompetensutvecklas som certifierad terapihund.