Frågor och svar

Här har vi samlat några olika vanliga frågor och svar avseende Familjehemsvården. Klicka på pilarna och läs mer.

Vi tar emot barn och ungdomar från hela landet, våra familjehem finns i södra Sverige, från Stockholm till Skåne.

Ja, i varje placering ingår insatser från Kasam BUP som kan erbjuda utredning och/eller behandlingsinsatser.

Kasam BUP erbjuder insatser riktat till det placerade barnet/ungdom om behov av utredning och/eller behandling finns. Kasam BUP är ett mobilt team som erbjuder sina insatser i barnets hemmiljö, alltså hemma hos familjehemmet. BUPs medarbetare ger också en förstärkt handledning gentemot familjehemmet men kan också användas gentemot den placerades bionätverk.

Ja, vi har jourhem som har möjlighet att ta emot placering akut.

Ja, vi har familjehem som har lång erfarenhet av skyddsplaceringar. Vid sidan av familjehemskonsulent kopplas även en skyddskonsulent in i placeringen. Vi kan också erbjuda skyddsbedömningar utifrån Patriark.

Dygnskostnaden varier och bestäms utifrån ramavtal eller uppdragets karaktär.

Ersättningen som familjehem och jourhem får delas upp på en arvodes- och en omkostnadsdel. Arvodet är den del som du får för din insats. För utgifter kopplat till barnet får du en omkostnadsersättning.

Både arvodet och omkostnadsersättning följer kostnadsutvecklingen genom koppling till prisbasbeloppet.

Vi använder alltid Brafam och socialstyrelsens vinjetter. Sedan görs alltid en djupintervju där vi valt ut delar från Nya Kälvesten men även kompletterat med delar som vi vill lyfta fram.

Varje år erbjuds våra familjehem olika utbildningar och föreläsningar utifrån årlig upprättad kompetensutvecklingsplan. Våra familjehem får individuell handledning av sin familjehemskonsulent samt grupphandledning var 6:e vecka.

Ja det kan ni.  I vissa fall krävs att en i hushållet ska vara hemma på heltid. Ibland kan det också krävas att man är hemma i den inledande fasen av en placering.

Rulla till toppen