Integritetspolicy

Allmänt

Kasams familjehemsvård är mån om att du skall känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi följer GDPR (Dataskyddsförordningen) och respekterar din integritet och rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför vi gör det. Vi garanterar att vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt. I vår integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kommer i kontakt med oss. Policyn gäller i alla sammanhang – när du besöker vår hemsida, när du kontaktar oss via eller deltar på våra sociala medier, när du kommer i kontakt med oss på annat sätt eller när du använder våra tjänster. Policyn gäller även uppgifter vi får in via telefon, post, e-post eller när du lämnar uppgifter till oss på annat sätt. Policyn gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss som anställd, familjehem, kund, i din yrkesroll eller bara som intresserad av vår verksamhet.

Kasam familjehemsvård är personuppgiftsansvarig på det sätt som beskrivs här nedan och vi ansvarar för att behandling av dina uppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Du kan alltid vända dig till oss på adressen som anges i slutet av policyn, oavsett var i organisationen dina uppgifter behandlas.

Personuppgifter vi samlar in

Kasam familjehemsvård får i första hand in personuppgifter direkt från dig, till exempel ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress. Kontonummer och personnummer är andra exempel. Vi kan också utifrån ett mobilnummer, ta fram ditt namn eller på annat sätt komplettera dina uppgifter. Ibland får vi in dina uppgifter från andra och då berättar vi för dig varifrån vi har fått dem.

Kasam familjehemsvård registrerar dina personuppgifter i samband med:

 • När du fyller i din e-postadress, ditt mobilnummer eller din fysiska adress på webbplatsen via våra kontaktformulär.
 • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, vår webbplats eller sociala medier.
 • Vid anställning och/eller praktik.
 • När du använder någon av våra tjänster.
 • När du utreds som jour- eller familjehem.
 • När du är färdigutredd som jour- eller familjehem och tillhör vår ”familjehemsbank”.
 • Om du skriver under ett avtal.
 • När du skriver på en deltagarlista i någon av våra verksamheter eller till våra aktiviteter/utbildningar/föreläsningar.
 • Om vi gör en orosanmälan vid misstanke att ett barn far illa.

Insamling med samtycke

I Kasam familjehemsvårds verksamhet, samlas personuppgifter in med stöd av samtycke. Kasam familjehemsvård följer de lagar och regler som gäller inom hälso- och sjukvårdsområdet. Samtycke kan även förekomma i andra fall.

Hur vi använder insamlad information

Kasam familjehemsvård behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstillfället.

Kundservice

 • För att kunna ta emot och hantera förfrågningar
 • För att fullgöra beställningar av tjänster, t.ex vid fakturering och avtalsskrivning

Administration

 • När du e-postar någon av våra anställda eller till en av våra officiella adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när vi mejlat dig.
 • När du ringer någon av våra anställda används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.
 • När du är kontakt med oss i din yrkesroll kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.
 • Om vi gör en orosanmälan vid misstanke att barn far illa.
 • Om du söker anställning behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker och för att ta kontakt med dig.
 • När du är anställd hos oss använder vi dina uppgifter för personaladministration, löneadministration, och för att tillgodose din fysiska säkerhet samt vår IT- och informationssäkerhet.
 • I vår ekonomiska administration och uppföljning kan personuppgifter förekomma på fakturor, lönespecifikationer, utredningsunderlag men också i kommunikation med berörda parter.
 • I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem.

I vår vårdverksamhet

 • När du är intresserad av att vara familjehem och lämnar dina uppgifter för att vi skall kunna utreda dig.
 • När du är verksam som familjehem och lämnar registerutdrag och andra dokument för att tillgodogöra de krav som vi har enligt IVO och andra lagar och föreskrifter.
 • När du är verksam som familjehem kan dina personuppgifter förekomma i journaler, rapporter, utredningsunderlag och andra dokument.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar ut uppgifter till oss ger du din tillåtelse att Kasam familjehemsvård registrerar, lagrar och behandlar de angivna uppgifterna för angivna ändamål. För alla behandlingar skall det finnas en rättslig grund och vi stödjer oss på:

 • Uppfyllande av avtal – det som faktiskt krävs för att köpa en av våra tjänster eller att bli familjehem.
 • Rättslig förpliktelse – vi är till exempel skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket eller sköta vår bokföring.
 • Berättigat intresse – när det anses vara OK att använda dina uppgifter i vår strävan att göra världen bättre för barn och det allmänna intresset kan anses vara tyngre än ditt (t.ex vid en orosanmälan)
 • Samtycke – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det innebär.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter, se rubriken ”Så kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet och andra gällande lagar och föreskrifter. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta. Kasam familjehemsvård kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss. Ärenden som rör barn och familjehem gallras efter två år. Gallring enligt bokföringslagen kan också innebära att personuppgifter behålls en tid efter att relationen avslutats. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög sekretess och säkerhet.

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller personuppgifter och du har möjlighet att påverka in information och vad som lagras. Kasam familjehemsvård kommer på eget eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som är felaktiga. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas eller att dina personuppgifter begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt eller digitalt begära ett registerutdrag från oss. Det är också möjligt att få en kopia på uppgifterna, så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

Så kontaktar du oss

info@kasamfamilj.se, 072-19 99 348

Du kan också gå in på våra hemsida www.kasamfamilj.se, under rubriken ”Kontakt” och skicka ett meddelande till oss där.

 

 

Denna integritetspolicy gäller från och med 2020-01-01.

Rulla till toppen