Barns mognad och delaktighet

På Vitae omsorg arbetar vi strategiskt med att göra barn delaktiga i sin familjehemsvård. I lagtexten 11 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att barns åsikter och inställning ska tillmätas bestämmelser i förhållande till barnets ålder och mognad.

Vi arbetar med att stötta våra familjehem i att göra de placerade barnen delaktiga kring exempelvis upprättande och uppföljning av genomförandeplan. Detta genom att utbilda våra familjehem i barns delaktighet på olika nivåer. Barn har rätt till information, komma till tals och bli lyssnade på samt rätt till inflytande och självbestämmande.

Vi är noga med att bedöma vilken information barnet får till sig av familjehemmet och vilken information som barnhandläggaren ansvarar för att ge.

Vi är behjälpliga för socialtjänsten gällande bedömning av barnets mognad. Detta för att barnhandläggaren skall ta hänsyn till informationens troliga känslomässiga betydelse och barnets förmåga att hantera starka känslor.

För att bedöma barnets mognad behöver man ha kunskap om barnets fortlöpande utveckling, behov och förmåga. Därför har vi detta som en stående punkt på våra uppföljnings- och handledningsmöten med våra familjehem.

Eftersom vår verksamhet genomsyras av teorier från KASAM (känsla av sammanhang), anser vi att det är av vikt att barnet känner sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt.

I november kommer Vitae Omsorg att hålla en utbildningsdag om barnets mognad och delaktighet.

Rulla till toppen