Ägare- och styrelseinformation
Vitae Omsorg AB. Organisationsnr: 559042-4189
Bolagsform: Aktiebolag
Ägare: Angelica Kandalina, Sara Salman och Isabelle Olsson
Styrelse: Angelica Kandalina, Sara Salman, Peter Fransson (ordförande)

Företagsledning:
Angelica Kandalina, VD
Isabelle Olsson, vice VD

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se allabolag.se https://www.allabolag.se/5590424189/vitae-omsorg-ab

Grundfakta om verksamheten
För 2019 gäller följande för vår verksamhet:
KASAM familjehemsvård beräknar att ha cirka 16 anställda i januari 2020.

Systematiskt kvalitetsledningssystem
KASAM familjehemsvård har upprättat ett ledningssystem som stödjer föreskrifterna SOSFS 2011:0. Vi har definierat vilken verksamhet vi bedriver samt kartlagt rådande lagar och krav som skall efterföljas. Kartläggningen har varit en viktig process som resulterat i ett underlag för att skapa innehållet i ledningssystemet. Vi har identifierat, beskrivit och fastställt lednings-, stöd- och huvudprocesser i delprocesser, aktiviteter och rutiner. Detta för att säkra verksamhetens kvalitet och anpassa den till verksamhetens inriktning och omfattning. Vi har ett inbyggt system som ser till att vi omvärldsbevakar förändringar, nya lagar och krav. Vi ser ledningssystemet som ett levande dokument som med stöd av dokumentation skall utvärderas, omprövas, revideras och utvecklas. Vi strävar efter utveckling med ”perfektion” som mål.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron på KASAM familjehemsvård under 2019 var cirka 2,5 procent.

Medarbetarundersökning
KASAM familjehemsvård utförde en kvantitativ undersökning år 2019 med syfte att mäta personalnöjdhet och anställningstrygghet. Resultatet visade på en personalnöjdhet på 86 % och anställningstrygghet på 98,3 %.